PRIVACYBELEID VAN HET NOORDERMANNENKOOR

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Noordermannenkoor (hierna: “NMK”) verwerkt van haar leden.
NMK is een vereniging; om de ledenadministratie goed te kunnen bijhouden verwerken wij persoonsgegevens van (aspirant-) leden. Dat doen wij zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij houden ons daarbij aan de regels over het beschermen van uw persoonsgegevens, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige van toepassing zijnde wetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wet.

Het doel van dit privacybeleid is om je te informeren over de wijze waarop NMK met je persoonsgegevens omgaat, waarvoor deze gebruikt worden, hoe wij de gegevens beschermen en welke rechten je hebt.

Indien je lid wordt van NMK, of om een andere reden persoonsgegevens aan NMK verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De ledenadministrateur van het NMK, per adres de voorzitter van het NMK. De ledenadministratie is bereikbaar via voorzitter@noordermannenkoor.nl. voor overige contactgegevens zie de website.

2. Welke gegevens verwerkt NMK en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens
            c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
            d) partij waarin je zingt;
            e) kerkelijke achtergrond;
2.2       NMK verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:: 
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor
            de verstrekking van de door jou
            aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie lidmaatschap,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten
            van NMK;
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, bijdragen in reiskosten en andere 
            overeengekomen vergoedingen te incasseren.

e)         je kerkelijk lidmaatschap is nodig omdat uitsluitend leden van de Ger. Gem. lid van het bestuur mogen worden i.v.m. het toezicht door de
            kerkenraden.
2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met NMK.

E-mail berichtgeving (opt-out):

NMK gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van NMK. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door een mail met een verzoek hiertoe aan de ledenadministratie te sturen.

 

  1. Bewaartermijnen

NMK verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft NMK passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt NMK geen gebruik van diensten van derden, een zogenaamde verwerker.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van NMK kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
          NMK zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen
          met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop NMK je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de
          functionaris gegevensbescherming. Dit is belegd bij de secretaris: secretaris@noordermannenkoor.nl.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie
          voorzitter@noordermannenkoor.nl

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.